• bannerleft_oto.jpg
  • bannerleft_xemay.jpg
  • bannerleft_nha.jpg
  • bannerleft_dulich.jpg
  • bannerleft_canhan.jpg
  • bannerleft_doanhnghiep.jpg

Đối tác

  • Ergo.jpgDienluc.jpgVina.jpgDonga.jpgSFCvietnam.jpgsongda.jpg

Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính năm 2017 của Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu-GIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất và đầu tư tài chính xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017.
Báo cáo Tài chính năm 2016 của Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu-GIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất và đầu tư tài chính xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016.
Báo cáo Tài chính năm 2015 của Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu-GIC Tổng Công ty Bảo hiểm Toàn cầu ( GIC) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất và đầu tư tài chính xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015.
Báo cáo Tài chính năm 2014 của Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Toàn Cầu-GIC
Công ty Bảo hiểm Toàn cầu ( GIC) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất và đầu tư tài chính xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014.
Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu-GIC
Công ty Bảo hiểm Toàn cầu ( GIC) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất và đầu tư tài chính xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012.
Báo cáo Tài chính năm 2011 của Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu-GIC
Công ty Bảo hiểm Toàn cầu ( GIC) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất và đầu tư tài chính xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011.
[1]2