Mạng lưới

GIC đã xây dựng được mạng lưới gồm: 1 Trụ sở chính, 1 Hội sở phía Bắc, 1 Sở giao dịch phía nam, 15 chi nhánh và 64 phòng kinh doanh trên toàn quốc. Xem thêm